اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ وآﻓﺮﻳﻨﺶ آدﻣﻲ


تــوضــیحــات
فــایل ها

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ  
ﺟﻠﺪ اول: اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ آدﻣﻲ  
ﻣﻮﻟﻒ: دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﮕﻠﺮي اﺑﻬﺮي  
اﻧﺘﺸﺎرات: رﻫﭙﻮﻳﺎن ﺧﺮد

اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و راز رﺷﺪ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  : 
دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎد دادن ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  .
اﺳﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص (و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم (ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد . آﻳﻪ در زﻣﻴﻨﻪ 300 آﻳﻪ ﻣﺎده ﻋﻠﻢ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 700ﻗﺮآن در ﺑﻴﺶ از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و ﺑﺪون اﻧﺪﻳﺸﻪ از اﻣﺮي ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ


عوامل : دکتر مریم بیگلری ابهری

بخش اولتگ ها : ﺟﻠﺪ اول اسرار خلقت آفرینش آفرینش آدمی علم پزشکی

مشاغل : مخاطب عام