ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ


تــوضــیحــات
فــایل ها

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ  
ﺟﻠﺪ دوم :ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ 
ﻣﻮﻟﻒ: دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﮕﻠﺮي اﺑﻬﺮي  
اﻧﺘﺸﺎرات: رﻫﭙﻮﻳﺎن ﺧﺮد

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

  در ﺟﻠﺪ اول، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن در ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدي، ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺧﻮدش و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎي او آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روﺣﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻣﻮز ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺎدي او، اﺷﺎراﺗﻲ دارد . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺷﺎرات، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺳﺮار آن را ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺪف از ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ،آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ، ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﺑﻴﺪار ﻛﺮدن اﻧﺴﺎن و ﻧﻬﻲ او از ﻏﺮور و ﺗﻜﺒﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺧﻠﻖ دوﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺪف، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻜﺸﻮف ﺷﺪه  اﺳﺖ  .     ﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻠﻘﺖ او ﭼﻴﺴﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺴﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن درﻳﺎ ﻣﺎدي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ روح  از درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺟﺴﻢ، ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺗﻌﺎﻟﻲ را در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد.دﻳﻦ اﺳﻼم اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻠﻘﺖ را، ﺳﻌﺎدت آدﻣﻲ و ﺗﻌﺎﻟﻲ روح او در اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻲ داﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺮﻛﺐ روح در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻢ ﻣﺎدي اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮط ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺒﻜﺒﺎﻻﻧﻪ را در اﻳﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي روح، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد، و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ آﻧﻘﺪر ﻏﺮق ﻧﺸﻮد ﻛﻪ از روح ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون روح، ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روي زﻣﻴﻦ و اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺪل ﻣﻲ ﺳﺎزد، روح اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در او دﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  .
در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، آﻳﺎت و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم (ع )در ﺑﺎب ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روح ، ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.


بخش اولتگ ها : بهداشت و درمان قزآن احادیث اعجاز قرآن پزشکی

مشاغل : مخاطب عام