ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ


تــوضــیحــات
فــایل ها

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم : ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ  

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ 

مولف: دکتر مریم بیگلری ایهری

مقدمه:
در ﺟﻠﺪ اول و دوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ راهﻛﺎرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ آدﻣﻲ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﻢ .ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻮارد، در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻛﺘﺎب ﻫﻤﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻔﺼﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، اﺷﺎره ﺧﻼﺻﻪاي ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


بخش اولتگ ها : احادیث ﺟﻠﺪ ﺳﻮم تغذیه قرآن

مشاغل : مخاطب عام