مطب مجازی

نام استان/شهر رشته تخصصی شماره نظام پزشکی
دکتر مریم بیگلری ابهری تهران / تهران پزشک اجتماعی و طب پیشگیری 87845
دکتر علی پاشا میثمی تهران / تهران پزشک اجتماعی و طب پیشگیری
دکتر نصیر دهقان تهران / تهران پزشک اجتماعی و طب پیشگیری 127230
دکتر مرجان محسنی تهران / تهران